24 Eylül 2022 Cumartesi

Ziya Ulusoy yazdı | Komünist öncünün doğum günü

Komünist öncü, Rojava devrimini omuzlama girişkenliği ve kararlılığını kuşandı. Bu, birleşik devrim iddiası ve kararlılığının olduğu gibi bölgesel devrim perspektifinin de bir gereğiydi.

Genç komünist Ulaş Alankuş'un anısına...

Komünist öncünün 28. doğum yıldönümü...

Komünist öncü birlik devriminin ürünü. Komünist ve devrimci harekette ilkeli olmayan örgütsel ayrılık ve grupçuluk baskın bir eğilimdi. Komünist öncü öncelleri ilkesiz ayrılıkçılığa karşı birlik devrimini gerçekleştirdi. Bu aynı zamanda Komintern'in her ülkede tek komünist partide bileşme prensibinin de pratiğe geçirilmesiydi.

Öncellerimiz, elbette 71 devrimci hareketinden doğdular. 70'li yıllardaki devrimci süreçte geliştiler.

O sürecin iki temel karakteristik özelliği vardı. Birincisi, yeni sömürge ve sömürgeleri kapsayan dünya devrim dalgası devrimci örgütlerin ve partilerin yeniden doğmalarına ve gelişmelerine siyasal şartları oluşturdu. İkincisi, çok az sayıdaki parti dışında enternasyonal komünist hareket, modern revizyonizm eliyle kapitalist emperyalist saldırı karşısında reformistleştirilerek stratejik yenilgiye ve tasfiyeye uğratılmıştı. Yeni devrim dalgasından doğan devrimci ve komünist örgütler, iradi olarak devrimci koşulları devrim için aktifçe değerlendirmeye, kararlılıkla giriştiler. Devrimci ve komünist hareketi geliştirerek, revizyonizmin karşıdevrimci tasfiyesini tasfiye ettiler.

Komünist hareket elbette o dünya devrim dalgasının ve küllerinden doğan devrimci ve komünist hareketin devamıdır.

Ama aynı zamanda o sürece devrimci eleştirel yaklaştı, içererek aşma bakış açısını benimsedi.

Komünist öncü, birlik devriminin içine doğduğu 90'lı yıllarda, sosyalizm umudunun kırılmasının geniş kitleleri etkilediği koşullara meydan okudu.

Sosyalizmin yıkılmasının ve kapitalist emperyalizmin küreselleşme dalgasının neoliberal saldırganlığının işçi sınıfı hareketini geriletmesi koşullarına meydan okuyarak, devrim ve sosyalizm amacının kararlı savaşçısı oldu. Tasfiyeci gerilemeye karşı devrimci kopuş niteliğini pratiğe geçirdi. Devrimci varlığını yeni sınıf mücadelesi koşullarında üretmeyi ve geliştirmeyi esas aldı.

Kürdistan devriminin sürdüğü koşullarda komünist öncü birleşik devrimi inşa iddiasını kuşandı.

Bu iki temel özelliğiyle Gazi ve Gezi ayaklanmalarının, devrimci kitle militanlığının öncüsü olarak gelişti. Devrimci militan 1 Mayıs'ların da öncüleri arasında yerini aldı.

Zindanlardaki devrimci direnişler, ölüm orucu direnişleri içinde yerini alması da onun bu devrimci niteliğinin yansımasıydı.

Kadın devrimi iddiası ve teorik açılımı komünist öncünün devrimci kopuş özelliğinin bir diğer yansıması oldu.

Komünist öncü, Rojava devrimini omuzlama girişkenliği ve kararlılığını kuşandı. Rojava devrimine enternasyonalist akışın önünü de açtı. Bu, birleşik devrim iddiası ve kararlılığının olduğu gibi bölgesel devrim perspektifinin de bir gereğiydi.

Bugün komünist öncü, Erdoğan faşizmine karşı direnişin başlıca güçleri içinde olma onurunu taşıyor. İçeride ve işgalci savaşlara karşı direnişte sayısız fedakarlığı göze alıyor.

Birleşik mücadele sorumluluğunu HBDH içinde de kararlılıkla yerine getiriyor. HBDH'nin Erdoğan-Bahçeli faşizmine karşı direnişi süreklileştirebilme başarısını, siper yoldaşlarıyla birlikte paylaşmaktan onur duyuyor.

Komünist öncü direnişte yer alma onuruyla elbette yetinemez. Çünkü o, devrim ve sosyalizm iddiasının ve birleşik devrimi inşa kararlılığının sahibidir. Türkiye'de emekçi solun ve devrimci hareketin kitleselleştirilip geliştirilmesi ihtiyacı, yalnızca hareketin büyümesi açısından değil, söz konusu devrimci iddiaların zafere ilerletilmesi bakımından da olmazsa olmazdır.

Başta işçi sınıfı hareketi gelmek üzere, işçi ve semt yoksullarının kitlesel hareketini büyütmede, mücadeleye seferber etmede ve sosyalizm mücadelesi amacıyla eğitmede komünist öncü kararlılık göstermeli ve yeteneklerini geliştirmelidir.

Komünist partiler, işçi sınıfı hareketini devrimcileştirip büyütebildikleri ve ezilen sınıfları devrim safına çekebildikleri için devrimleri zafere ulaştırabildiler. Aynı süreçte halkın en dürüst, kararlı ve yetenekli ögelerini saflarında toplayarak güçlü olabildiler.

Komünist öncü, direnişten ve düşünsel devrimci niteliğinden aldığı özgüveni kuşanarak bu alandaki devrimci görevleri başarma kararlılığıyla yürüyecektir.

Bu, sosyalizm ve komünizm yolunda işçi sınıfına önderlik edebilmesinin de önşartıdır.

Komünist öncünün 28. doğum günü kutlu olsun...